Regulamin korzystania z usług  oferowanych za pośrednictwem www.rysunek-techniczny.pl

1. Postanowienia ogólne

a)Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z usług serwisu www.rysunek-techniczny.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników serwisu, zwanych dalej Użytkownikami.

b) Właścicielem serwisu (zwanym również Administratorem lub Organizatorem) jest firma: MB Grupa, ul. Orzechowa 4, 35-113 Rzeszów. NIP: 8133222175.

c) Użytkownik (zwany również Kupującym, Klientem  bądź Usługobiorcą) korzystający z usług serwisu akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązany jest do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rozpoczęcie korzystania ze szkoleń  w serwisie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

d) Serwis oferuje szkolenia w wersji online, szkolenia w postaci otwartej we wskazanej lokalizacji, szkolenia zamknięte dla firm.

e) Szkolenie online to szkolenie w postaci udziału w sesji online (poprzez komputer w serwisie Facebook.com. Wymagane jest posiadanie konta w tym serwisie). Szkolenia we wskazanej lokalizacji to szkolenia, gdzie użytkownik uczestniczy osobiście w szkoleniu. Szkolenia dla firm to szkolenia zamknięte, przeprowadzane dla zamawiającej firmy.

f) W celu udziału w szkoleniu online użytkownik zobowiązany jest do zakupu szkolenia. Zakup dostępny jest w odpowiedniej zakładce serwisu www.rysunek-techniczny.pl. Do tego celu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. W przypadku firm: nazwa, adres, NIP.

g) Zakup szkolenia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

h) W celu udziału w szkoleniu we wskazanej lokalizacji,  użytkownik zobowiązany jest do zakupu szkolenia. Zakup dostępny jest poprzez kontakt z właścicielem serwisu www.rysunek-techniczny.pl. Do tego celu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. W przypadku firm: nazwa, adres, NIP.

i) W celu zamówienia szkolenia zamkniętego, należy skontaktować się z Organizatorem.

j) Udział w każdej formie szkolenia zostaje potwierdzony Certyfikatem. Jest  to zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

k) Uczestnikowi przysługują materiały szkoleniowe w formie skryptów.

l) Materiały szkoleniowe są przeznaczone do użytku wyłącznie przez uczestnika szkolenia.

2. Udział w szkoleniu online

a) Zgłoszenie na szkolenie online następuje w momencie zakupu szkolenia w serwisie www.rysunek-techniczny.pl

b) Zapłata za udział w szkoleniu jest równoznaczna z zawarciem umowy na udział w szkoleniu.

 c) Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, NIP (firmy).

d) Wysyłając zgłoszenie, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w wiadomości oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

e) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Właściciela serwisu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

3. Udział w szkoleniu we wskazanej lokalizacji

a) Zgłoszenie na szkolenie we wskazanej lokalizacji następuje drogą mailową lub telefoniczną.

b) Zapłata za udział w szkoleniu jest równoznaczna z zawarciem umowy na udział w szkoleniu.

 c) Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać: Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail NIP (firmy).

d) Wysyłając zgłoszenie, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w wiadomości oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

e) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Właściciela serwisu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

4. Udział w szkoleniu zamkniętym

a) Zgłoszenie na szkolenie zamknięte następuje drogą mailową poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

b) Zapłata za udział w szkoleniu następuje do 10 dni od daty wystawienia faktury VAT, poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy. Faktura zostaje wystawiona z datą ostatniego dnia szkolenia.

 c) Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać: Nazwa firmy, adres, adres e-mail, NIP, nazwiska uczestników.

d) Wysyłając zgłoszenie, Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w wiadomości oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

e) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Właściciela serwisu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

5. Płatności

A1) Płatność za udział w szkoleniu online jest wymagana w momencie zakupu szkolenia w serwisie.

B1) Płatność następuję poprzez jeden z systemów płatności elektronicznych (Przelewy24) akceptowanych w danym momencie przez Administratora.

C1) Odnotowanie płatności jest potwierdzane przez Administratora.

D1) Cena podana przy każdym szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy

E1) Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą każdorazowo dla  Kupującego w formie elektronicznej.

A2) Płatność za udział w szkoleniu we wskazanej lokalizacji jest wymagana w terminie minimum 7 dni przed terminem szkolenia.

B2) Płatność następuję poprzez wpłatę na rachunek bankowy, który jest wskazany przez Administratora w wiadomości e-mail.

C2) Odnotowanie płatności jest potwierdzane przez Administratora.

D2) Cena podana przy każdym szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy

E2) Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą każdorazowo dla  Kupującego w formie elektronicznej.

A3) Płatność za udział w szkoleniu zamkniętym jest wymagana w terminie maksimum 10 dni po zakończeniu szkolenia.

B3) Płatność następuję na podstawie faktury VAT, wystawionej z datą ostatniego dnia szkolenia.

C3) Odnotowanie płatności jest potwierdzane przez Administratora.

D3) Cena podana w ofercie szkolenia jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Klienta i Sprzedawcy

E3) Sprzedawca wystawia faktury VAT.  Faktury dostarczane będą każdorazowo dla  Kupującego w formie elektronicznej.

6. Realizacja szkolenia

a) Szkolenie online realizowane jest w poszczególnych etapach. Terminy etapów ogłaszane są uczestnikom za pośrednictwem serwisu rysunek-techniczny.pl

b) Szkolenie we wskazanej lokalizacji realizowane jest we wskazanym miejscu i czasie. Terminy szkoleń ogłaszane są uczestnikom za pośrednictwem serwisu rysunek-techniczny.pl

c) Szkolenie zamknięte realizowane jest w ustalonym miejscu i czasie.

d) Klient ma prawo do uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie ze złożonym i opłaconym zamówieniem.

e) W przypadku gdy klient nie może uczestniczyć w wyznaczonym terminie – rozwiązanie umowy następuje po uzgodnieniu z Administratorem.

7. Reklamacje 

a) W przypadku problemów z odbiorem szkolenia online należy niezwłocznie powiadomić  Administratora drogą mailową na adres kontakt@rysunektechniczny.pl

b) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez rysunektechniczny.pl będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od wpłynięcia na adres kontakt@rysunektechniczny.pl

c) Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres kontakt@rysunektechniczny.pl. W przypadku szkoleń we wskazanym miejscu, odstąpienie wymagane jest minimum 5 dni przed datą szkolenia.

8. Ochrona danych osobowych

Polityka zarządzania danymi osobowymi znajduje się w zakładce „polityka prywatności i cookies”.

9. Postanowienia końcowe

a) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu.

b) Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

c) Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

d) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.

e) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.